บทความวิชาการด้าน จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (NCAB)

อย่าหลงเชื่อการโฆษณาเกินจริง 

แปลโดย อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ

ในเวบไซด์ HIV cure (http://hivcure.com.au) มีบทความ “อย่าหลงเชื่อการโฆษณาเกินจริง: แกมโมราไม่ใช่การรักษาการติดเอชไอวีให้หาย”(Don’t believe the hype: Gammora is not an HIV cure)โดย พญ.มิแรนดา สมิธ (Dr. Miranda Smith) เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561  อ่านต่อ> 

อ่านบทความอื่นๆ >>

คลังข้อมูล

 

ทีมนักกิจกรรม คลิปเปิดตัวนักกิจกรรมรณรงค์สิทธิทางเพศ ในงานสมัชชา กพอ.ชาติ น้องๆนักกิจกรรมช่วยกันทำออกมาได้น่ารัก  มอบเป็นแรงใจและไฟฝัน ให้คนทำงานทุกคน

 

ดูข้อมูลอื่นๆ >>

กำหนดการประชุมระดับชาติ
เรื่อง กฎหมาย นโยบาย และสถานการณ์สิทธิมนุษยชนด้านเอดส์ในประเทศไทย

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. 
โรงแรมหลุยส์แทเวิร์น กรุงเทพมหานคร

๐๙.๐๐ - ๐๙.๐๕ น.       กล่าวต้อนรับ ความเป็นมาและวัตถุประสงค์การประชุม โดย คุณสุภัทรา นาคะผิว ประธานคระกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.) และผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

๐๙.๐๕ - ๐๙.๑๐ น.      กล่าวเปิดการประชุม โดย อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

๐๙.๑๐ – ๑๐.๑๐ น.      นำเสนอรายงานการศึกษาทบทวนกฎหมาย และนโยบายเกี่ยวกับเอดส์และ ผลการวิเคราะห์นโยบายเอดส์ของภาคประชาสังคม และรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์ในประเทสไทยประจำปี ๒๕๕๒ โดย คุณชฤทธิ์ มีสิทธิ์ คุณนิวัตร สุวรรณพัฒนา และคุณสุภัทรา นาคะผิว ดำเนินรายการโดย คุณนิมิตร์ เทียนอุดม

๑๐.๑๐ – ๑๐.๓๐ น.           อาหารว่าง             
๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.           อภิปรายให้ความเห็น ข้อเสนอแนะต่อรายงานทั้ง ๓ ฉบับ โดย

  • ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  • คุณนันทศักดิ์ พูลสุข    อธิบดีอัยการฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด
  • คุณสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
  • ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คุณอนันต์ เมืองมูลไชย เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย
  • พญ.เพชรศรี ศิรินิรันดร์  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  • คุณจอน อึ๊งภากรณ์  รองประธานกรรมการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
  • คุณสมชาย  หอมลออ เลขาธิการมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.)
    ดำเนินรายการโดย คุณสุรีรัตน์  ตรีมรรคา

๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.         สรุป/ปิดการประชุม 
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.         รับประทานอาหารกลางวัน

กิจกรรม กพอ.

>> เครือข่ายผู้หญิงฯ พร้อมภาคีเครือข่ายค้านขยายอายุรับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก <<

 

>> สมัชชา กพอ.ชาติ <<

13-15 พย. 60 ณ เดอะไพน์รีสอร์ท ปทุมธานี

image

 

>> เครือข่ายภาคประชาชนจี้รัฐต้องไม่ทำให้ วัคซีนมะเร็งปากมดลูกเป็นแค่อุปาทานหมู่ <<

ตามที่เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 จากข่าวในสื่อสารมวลชนต่างๆ มีการรายงานความผิดปกติของนักเรียนหญิงจำนวน 11 คนของโรงเรียนบ้านกร่าง ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก หลังได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV Vaccine) โดยพบอาการแน่นหน้าอก ใจสั่น หายใจไม่ทั่วท้อง และไม่มีแรง จนต้องนำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลพุทธชินราชจำนวน 3 ราย ต่อมารองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงในวันเดียวกันว่าเหตุการณ์ดังกล่าว ไม่ได้เกิดอาการแพ้จากการฉีดวัคซีน แต่เกิดจากการกลัวการฉีดยาจึงเกิดเป็นอุปาทานหมู่ หากแพ้วัคซีนจริงจะต้องมีอาการไข้หรือมีผื่นขึ้นร่วมด้วย และได้มีการฉีดวัคซีนมาแล้วกว่า 20,000ราย โดยไม่พบการรายงานผู้แพ้วัคซีนแต่อย่างใด อ่านเพิ่มเติม >>

 

ดูกิจกรรมอื่นๆของ กพอ. >>

Go to top