บทความวิชาการด้าน จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (NCAB)

ความเข้าใจของผู้ติดเชื้อเอชไอวีชาวจีนเกี่ยวกับการรักษาการติดเชื้อเอชไอวีให้หาย อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ  

          การศึกษาความเข้าใจของผู้ที่มีเชื้อเอชไอวีเกี่ยวกับการรักษาการติดเชื้อเอชไอวีให้หาย มีความสำคัญต่อทีมผู้วิจัยในด้านของการทำความเข้าใจกับความรับรู้ ความเข้าใจ ความคิด และจินตนาการของการอยู่ร่วมกับเอชไอวี รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นในการมีชีวิตอยู่กับเอชไอวี และหรือหากไวรัสเอชไอวีถูกควบคุมให้อยู่ในปริมาณจำกัดจนไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันหรือถูกกำจัดให้หมดไปจากร่างกาย

          ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มีเอชไอวีชาวจีนที่อยู่ในเมืองกวางโจว 22 คน ที่อยู่ในบทความฉบับนี้ทำให้เห็นแง่มุมบางเรื่องเกี่ยวกับการรักษาการติดเชื้อเอชไอวีให้หาย อ่านดูแล้ว ชวนให้คิดว่าผู้ที่มีเอชไอวีในไทยมอง รับรู้ และคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้าง ในขณะที่ประเทศไทยมีผู้ที่มีเอชไอวีอยู่จำนวนมาก และเป็นหนึ่งในพื้นที่การวิจัยเรื่องนี้ ที่มีผู้ที่มีเอชไอวีเข้าร่วมการวิจัยเป็นจำนวนมากพอสมควร เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นๆ และสมาชิก CAB รวมทั้งชุมชนต่างๆ เอง มอง และเข้าใจเรื่องนี้อย่างไร อ่านต่อ>

อ่านบทความอื่นๆ >>

คลังข้อมูล

 

ทีมนักกิจกรรม คลิปเปิดตัวนักกิจกรรมรณรงค์สิทธิทางเพศ ในงานสมัชชา กพอ.ชาติ น้องๆนักกิจกรรมช่วยกันทำออกมาได้น่ารัก  มอบเป็นแรงใจและไฟฝัน ให้คนทำงานทุกคน

 

ดูข้อมูลอื่นๆ >>

กำหนดการประชุมระดับชาติ
เรื่อง กฎหมาย นโยบาย และสถานการณ์สิทธิมนุษยชนด้านเอดส์ในประเทศไทย

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. 
โรงแรมหลุยส์แทเวิร์น กรุงเทพมหานคร

๐๙.๐๐ - ๐๙.๐๕ น.       กล่าวต้อนรับ ความเป็นมาและวัตถุประสงค์การประชุม โดย คุณสุภัทรา นาคะผิว ประธานคระกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.) และผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

๐๙.๐๕ - ๐๙.๑๐ น.      กล่าวเปิดการประชุม โดย อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

๐๙.๑๐ – ๑๐.๑๐ น.      นำเสนอรายงานการศึกษาทบทวนกฎหมาย และนโยบายเกี่ยวกับเอดส์และ ผลการวิเคราะห์นโยบายเอดส์ของภาคประชาสังคม และรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์ในประเทสไทยประจำปี ๒๕๕๒ โดย คุณชฤทธิ์ มีสิทธิ์ คุณนิวัตร สุวรรณพัฒนา และคุณสุภัทรา นาคะผิว ดำเนินรายการโดย คุณนิมิตร์ เทียนอุดม

๑๐.๑๐ – ๑๐.๓๐ น.           อาหารว่าง             
๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.           อภิปรายให้ความเห็น ข้อเสนอแนะต่อรายงานทั้ง ๓ ฉบับ โดย

  • ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  • คุณนันทศักดิ์ พูลสุข    อธิบดีอัยการฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด
  • คุณสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
  • ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คุณอนันต์ เมืองมูลไชย เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย
  • พญ.เพชรศรี ศิรินิรันดร์  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  • คุณจอน อึ๊งภากรณ์  รองประธานกรรมการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
  • คุณสมชาย  หอมลออ เลขาธิการมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.)
    ดำเนินรายการโดย คุณสุรีรัตน์  ตรีมรรคา

๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.         สรุป/ปิดการประชุม 
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.         รับประทานอาหารกลางวัน

กิจกรรม กพอ.

เครือข่ายภาคประชาชนจี้รัฐต้องไม่ทำให้ วัคซีนมะเร็งปากมดลูกเป็นแค่อุปาทานหมู่

ตามที่เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 จากข่าวในสื่อสารมวลชนต่างๆ มีการรายงานความผิดปกติของนักเรียนหญิงจำนวน 11 คนของโรงเรียนบ้านกร่าง ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก หลังได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV Vaccine) โดยพบอาการแน่นหน้าอก ใจสั่น หายใจไม่ทั่วท้อง และไม่มีแรง จนต้องนำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลพุทธชินราชจำนวน 3 ราย ต่อมารองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงในวันเดียวกันว่าเหตุการณ์ดังกล่าว ไม่ได้เกิดอาการแพ้จากการฉีดวัคซีน แต่เกิดจากการกลัวการฉีดยาจึงเกิดเป็นอุปาทานหมู่ หากแพ้วัคซีนจริงจะต้องมีอาการไข้หรือมีผื่นขึ้นร่วมด้วย และได้มีการฉีดวัคซีนมาแล้วกว่า 20,000ราย โดยไม่พบการรายงานผู้แพ้วัคซีนแต่อย่างใด อ่านเพิ่มเติม >>

 

ดูกิจกรรมอื่นๆของ กพอ. >>

Go to top