การสำรวจความเห็นเพื่อรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2553

คุณเห็นด้วยหรือไม่ที่ ผู้มีอายุน้อยกว่า 18 ปีสามารถตรวจหาการติดเชื้อเอดส์โดยไม่ต้องรับการยินยอมจากพ่อแม่ผู้ปกครอง

 

โครงการสหประชาชาติด้านเอดส์ ได้รณรงค์ “การเข้าถึง (บริการสุขภาพ) เป็นสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนต้องได้รับ หรือ “Universal Access and Human Rights”  ภายใต้หลักการนี้ ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองได้กำหนดให้บริการด้านการป้องกันและดูแลรักษาด้านเอชไอวีเอดส์ครอบคลุมในชุดสิทธิประโยชน์ รวมทั้งการรับบริการการปรึกษาและตรวจเลือดโดยสมัครใจเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วย

ปัจจุบันมีคนจำนวนมากที่เข้าไม่ถึงหรือไม่ได้รับบริการการปรึกษาและตรวจเลือดโดยสมัครใจ เนื่องมาจากทัศนคติสังคมที่ยังตีตราและเลือกปฏิบัติกับผู้มาขอรับบริการในเรื่องเอดส์ด้วย เพศ อายุ หรือเชื้อชาติ  เช่นกรณีของเยาวชนที่ไม่กล้ามาขอรับบริการตรวจเลือดเพราะถูกสังคมกำหนดว่า “เยาวชนยังไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร”  หรือเมื่อตัดสินใจขอรับบริการตรวจเลือดโดยสมัครใจ กลับต้องติดเงื่อนไขระเบียบข้อบังคับของแพทยสภาที่กำหนดให้เยาวชนต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเสียก่อน ทำให้เยาวชนตัดสินใจไม่ไปรับบริการตรวจเลือดและสูญเสียโอกาสที่จะได้รับบริการให้คำปรึกษาและการเข้าถึงบริการด้านการป้องกันและดูแลรักษาด้านเอชไอวี

คณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.) ร่วมกับเครือข่ายคนทำงานด้านเอดส์ในประเทศไทย 16 เครือข่ายและองค์กรภาคี  จึงรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถตัดสินใจตรวจเลือดได้ด้วยตนเอง  ตามหลักการเคารพสิทธิทางเพศ สิทธิด้านเอดส์ และสิทธิมนุษยชนของคนทุกเพศ ทุกวัย ที่มีสิทธิตัดสินใจด้วยตัวเองว่า จะเลือกดำเนินชีวิตทางเพศได้อย่างอิสระและปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอชไอวี/เอดส์ ท้องไม่พร้อม และความรุนแรงทางเพศ โดยไม่ถูกกีดกัน ไม่ถูกตีตราและเลือกปฏิบัติเมื่อไปขอรับบริการด้านสุขภาพ

สิทธิประโยชน์ในการรับบริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)

ปัจจุบันระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง ได้ครอบคลุมสิทธิในการเข้ารับบริการปรึกษาและตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งเป็นบริการครอบคลุมคนไทยทุกคนที่มีบัตรประชาชน ไม่ว่าคุณจะใช้สิทธิการรักษาพยาบาลจากระบบใด (ประกันสังคม ประกันเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือข้าราชการ) ทุกคนสามารถมาขอรับบริการนี้ได้ในโรงพยาบาลที่อยู่ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ซึ่งในชุดสิทธิประโยชน์ระบุว่า สามารถตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ หรือวีซีซีที (VCCT) ได้ฟรีปีละ 2 ครั้ง หากผลเลือดเป็นบวกก็จะได้รับบริการปรึกษาเพื่อการดูแลสุขภาพโดยกลับไปรับบริการตามสิทธิรักษาพยาบาลของแต่ละคน และหากพบว่าผลเลือดเป็นลบก็จะได้รับบริการให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมการป้องกันให้ผลเลือดเป็นลบตลอดไป โดยทุกคนมีสิทธิขอรับถุงยางอนามัยเพื่อการป้องกันได้ทุกคนGo to top