ทิศทางของกพอ. ต่อการการจัดทำแผนเอดส์ในอีก 5 ปีข้างหน้า

เรียนสมาชิก กพอ.ทุกท่าน

สืบเนื่องจากการประชุมกรรมการกพอ.ชุดใหม่ (10 กันยายน 53)  ได้มีการหารือเพื่อหาข้อสรุปสำคัญต่อทิศทางการทำงานเอดส์ในอีก 5 ปีข้างหน้า  เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงการเตรียมจัดทำแผนเอดส์ฉบับใหม่แทน แผนเอดส์ฉบับเดิมที่มีกำหนดสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
กรรมการกพอ. เห็นว่าที่ผ่านมา ประเทศไทยยังไม่มีความคืบหน้าในเชิงนโยบายระดับประเทศที่ตอบสนอง ต่อการพัฒนากลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง จากข้อมูลรายงานทบทวนครึ่งแผนยุทธศาสตร์เอดส์ชาติในยุทธฯ3 (อ่านรายละเอียดได้ที่ หน้าคลังข้อมูล www.tncathai.org)  กพอ. จึงกำหนดทิศทางการพัฒนาข้อเสนอเรื่องแผนเอดส์ภาคประชาชน ผนวกเข้าไปในแผนเอดส์ฉบับใหม่   
หลังจากนี้จะมีการประสานให้เกิดเวทีปรึกษาหารือร่วมกับภาคีภาคประชาสังคม ดังนี้

  1. ระดมความคิดเห็นกับคนทำงานระดับนโยบายกลุ่มเล็ก ในระดับส่วนกลางเพื่อวิพากษ์การทำงานเอดส์ในประเทศไทย  
  2. นำข้อเสนอไปจัดเวทีระดมความคิดเห็นในระดับภาค

ในการจัดทำแผนเอดส์ภาคประชาชน จะมีการรวบรวมและนำเสนอประเด็นและข้อเสนอทางนโยบายที่ภาคประชาชนได้ทำไว้ อาทิ  แผนเอดส์ภาคประชาชนปี 49 รายงานภาคประชาสังคมในเรื่องสิทธิทางเพศ  รายงานทบทวนครึ่งแผนฯ ยุทธ 3 ว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน  และฯลฯ  ผนวกกับประเด็นและข้อเสนอของเครือข่ายต่างๆ

ระหว่างนี้ เป็นช่วงการประสานงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือในภาคประชาสังคม และการสนับสนุนจากภาคีภาครัฐ ศบ.จอ.  ภาคียูเอ็นเอดส์   และเป็นจังหวะที่ กรมควบคุมโรค ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ มีกำหนดจัดประชุมเพื่อจัดทำร่าง(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์เอดส์ชาติ พ.ศ. 2555-2559 ในวันที่ 20-22 กันยายน  โรงแรมเดอะรอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ต ศาลายา นครปฐม

จึงชี้แจงและแจ้งให้ทราบ แผนงานของกพอ.ต่อทิศทางการทำแผนเอดส์ระดับประเทศ  และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

TNCA’s direction about AIDS plan in the next 5 years

Dear all TNCA members

In the meeting on10 September 2010, new TNCA committees discussed about direction on AIDS of TNCA for the next 5 years. The reason for the discussion is that Thailand is in the preparation of new AIDS plan to replace the present AIDS plan that is scheduled to end in fiscal year 2554. The committees see that Thailand still has no progress in terms of national policy in accordance with developing a mechanism for protecting human rights seriously. Moreover, report of reviewing 3rd strategy of national AIDS plan is included in the new AIDS plan. After this, there will be cooperation to organize public forum in order to:

  1. To brainstorm to criticize AIDS work in Thailand
  2. To conclude the ideas to organize regional public forum

In a process to create AIDS plan of civil society, policy issues suggested by civil society will be collected and presented.

Department of Disease Control, Secretary of National Committee on AIDS Prevention and Solving Problems, will hold a meeting on creating a draft of Strategic National Aids Plan 2012 – 2016. The meeting will be held during 20 – 22 September 17, 2010 at The Royal Gems Golf & Sports Club.

Go to top