กำหนดการประชุมระดับชาติ
เรื่อง กฎหมาย นโยบาย และสถานการณ์สิทธิมนุษยชนด้านเอดส์ในประเทศไทย

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. 
โรงแรมหลุยส์แทเวิร์น กรุงเทพมหานคร

๐๙.๐๐ - ๐๙.๐๕ น.       กล่าวต้อนรับ ความเป็นมาและวัตถุประสงค์การประชุม โดย คุณสุภัทรา นาคะผิว ประธานคระกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.) และผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

๐๙.๐๕ - ๐๙.๑๐ น.      กล่าวเปิดการประชุม โดย อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

๐๙.๑๐ – ๑๐.๑๐ น.      นำเสนอรายงานการศึกษาทบทวนกฎหมาย และนโยบายเกี่ยวกับเอดส์และ ผลการวิเคราะห์นโยบายเอดส์ของภาคประชาสังคม และรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์ในประเทสไทยประจำปี ๒๕๕๒ โดย คุณชฤทธิ์ มีสิทธิ์ คุณนิวัตร สุวรรณพัฒนา และคุณสุภัทรา นาคะผิว ดำเนินรายการโดย คุณนิมิตร์ เทียนอุดม

๑๐.๑๐ – ๑๐.๓๐ น.           อาหารว่าง             
๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.           อภิปรายให้ความเห็น ข้อเสนอแนะต่อรายงานทั้ง ๓ ฉบับ โดย

  • ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  • คุณนันทศักดิ์ พูลสุข    อธิบดีอัยการฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด
  • คุณสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
  • ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คุณอนันต์ เมืองมูลไชย เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย
  • พญ.เพชรศรี ศิรินิรันดร์  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  • คุณจอน อึ๊งภากรณ์  รองประธานกรรมการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
  • คุณสมชาย  หอมลออ เลขาธิการมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.)
    ดำเนินรายการโดย คุณสุรีรัตน์  ตรีมรรคา

๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.         สรุป/ปิดการประชุม 
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.         รับประทานอาหารกลางวัน

Go to top