Share |
 
homeaboutusactivitynewsletterdatanetworkcontact
 
 

ประมวลภาพกิจกรรม GPP ที่เชียงใหม่ 8-9 ธ.ค. 53

 

 
 

คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.)
494 ซ.ลาดพร้าว 101 (นครไทย 11) ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240   โทรศัพท์ 02-3775255   โทรสาร 02-3779719  เฟสบุ๊กกพอ.