Share |

homeaboutusactivitynewsletterdatanetworkcontact
 
 

กิจกรรมวัน สมัชชาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์

วันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์  2552 ที่จังหวัดกาญจนบุรี

 

 
 
 

คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.)
494 ซ.ลาดพร้าว 101 (นครไทย 11) ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240   โทรศัพท์ 02-3775255   โทรสาร 02-3779719