Share |

homeaboutusactivitynewsletterdatanetworkcontact
 
 

ประมวลภาพงาน "สัมมนาเอดส์ชาติ ครั้งที่ 12"   วันที่ 27 - 28 พ.ค.2552

หน้า  1  2

 

 

 

 

 
 

คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.)
494 ซ.ลาดพร้าว 101 (นครไทย 11) ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240   โทรศัพท์ 02-3775255   โทรสาร 02-3779719