Share |
 
homeaboutusactivityNCABnewsletterdatanetworkcontact
 
 
 
 
  1. ความเป็นมา วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ กพอ.
  2. โครงการและกิจกรรมของ กพอ.
  3. ผู้ประสานงานภาคและ คณะกรรมการ
  4. ที่อยู่ สนง.กพอ.
  5. เครือข่าย กพอ.
  6. แผ่นพับ กพอ.
 
 

 

กิจกรรมและโครงการของ กพอ.

  1. กำหนดและผลักดันยุทธศาสตร์ร่วมของ กพอ.ให้เกิดผลในเชิงนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ได้แก่ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การเข้าถึงงบประมาณเพื่อการทำงานด้านเอดส์ การเข้าถึงบริการด้านการรักษาสำหรับผู้ติดเชื้อ สิทธิด้านเอดส์ของผู้ติดเชื้อ และการลดผลกระทบจากเอดส์ที่มีต่อเด็ก
  2. จัดกิจกรรมรณรงค์สาธารณะ โดยเน้นการกระตุ้นให้ประชาชนรับรู้และร่วมแก้ไขปัญหาเอดส์
  3. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ และสมาชิกกลุ่มผู้ติดเชื้อ
  4. ประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเอดส์ระหว่างภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และกลุ่มผู้ติดเชื้อในระดับชุมชน ภาค และระดับชาติ
 
 
 

คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.)
494 ซ.ลาดพร้าว 101 (นครไทย 11) ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240   โทรศัพท์ 02-3775255   โทรสาร 02-3779719  เฟสบุ๊กกพอ.